Styret/ Samarbeidsutvalg

Barnehagen drives av Stiftelsen Jernhagen Barnehage. Stiftelsen ledes av styret. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Barnehagens styrer er arbeidsgivers representant i barnehagen. Styret har ansvar for at barnehagen drives etter gjeldende lover og forskrifter som er gitt i forbindelse med drift av barnehagen. Styret utøver funksjon som samarbeidsutvalg i Jernhagen barnehage. Styret vedtar barnehagens budsjett.

STYRETS SAMMENSETNING

Styret skal ha seks medlemmer:                                                                                                 To velges av og blant foreldrerådet, og to velges av og blant de ansatte. Medlemmer valgt av foreldrerådet og de ansatte velges for to år av gangen, vekselvis. Styret i Dalane FagForening utpeker to medlemmer for en periode på to år av gangen. Styret i Dalane FagForening kan fastsette at en av disse skal være utvalgets leder. Dersom dette ikke er fastsatt velger utvalget selv leder.

Barnehageåret 2017/2018 består styret i Stiftelsen Jernhagen barnehage av følgende representanter:

Leder:                                  Oddvar Hølland (DFF)

Nestleder/ kasserer:            Odd Steinar Refsland (DFF)

Sekretær:                             Mette Nordbø Grimsrud

Foreldrerepresentant:          Sven Myklebust

                                             Marita Reinertsen 

Personalrepresentant:          Heidi Mathiesen

                                             Brit Reidun Aase

Varamedlemmer:                 Anne Gro F. Fuglestad (Foreldre)

                                             Marianne Tengsareid (Ansatt)